ثواب نماز شب


ـ امام صادق (ع ) : هر كار نيكى كه بنده مى كند , در قرآن برايش ثوابى ذكر شده است مگر نماز شب كـه از بـس نـزد خـدا پر اهميت است ثواب آن را معلوم نكرده است و فرموده : ((پهلوهايشان را از بسترها دور مى كنند.
نمى داند به پاداش آنچه مى كرده اند چه مايه شادمانى برايشان نهفته شده است )).